REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bikeshop24.pl

Sklep Internetowy www.bikeshop24.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta, niż postanowienia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bikeshop24.pl zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu co pozwoli Ci zrozumieć zasady funkcjonowania serwisu oraz uniknąć późniejszych wątpliwości.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Właścicielem i administratorem serwisu internetowego funkcjonującego w ramach domeny www.bikeshop24.pl (dalej zwanego „Serwisem”) oraz działającego pod tym adresem sklepu internetowego (dalej zwanego „Sklepem”) jest Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 15/10 35-209 Rzeszów wpisana rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710489, NIP:  5170385823, REGON: 369030334 (dalej zwana „Bikeshop”).

2.    Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Bikeshop, tj.:

1)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2)    dostęp do poczty elektronicznej;

3)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

4)    zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; 1024x768,1280x1024

5)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.    Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) jest dostępny pod adresem internetowym: www.bikeshop24.pl w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.

4.    Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia przez Bikeshop usług sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zasady składania zamówień i zawarcia umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy, jak również zasady świadczenia przez Bikeshop usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

5.    Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6.    Bikeshop za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

1)    tworzenie i administrowanie Kontem Klienta,

2)    przetwarzanie formularza zamówienia,

3)    przetwarzanie formularza kontaktowego,

4)    przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. przy wykorzystaniu usługi Newsletter,

7.    Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść.

8.    Adresatem usług świadczonych przez Serwis są pełnoletnie osoby fizyczne (18 lat) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej zwane „Klientami”).

9.    Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać z usług Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.

10.  Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie zarówno wobec:

a)    osób fizycznych korzystających z usług Bikeshop w związku z czynnościami niezwiązanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również

b)    osób fizycznych korzystających z usług Bikeshop w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(osoby określone w ust. 10 lit. a) i lit. b) dalej zwanych „Konsumentami” lub „Konsumentem”), jak i 

c)    osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystającym z usług Bikeshop w bezpośrednim związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwanych „Przedsiębiorcami” lub „Przedsiębiorcą”), z wyłączeniem tych postanowień Regulaminu, które w sposób wyraźny adresowane są wyłącznie do Konsumenta albo wyłącznie do Przedsiębiorcy.

11.  Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.

12.  Postanowienia zawarte w ust. 11 powyżej nie znajdują zastosowania do Przedsiębiorców.

13.  Bikeshop dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Bikeshop nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 11 ust. 2.

14.  Bikeshop zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulamin lub  zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

15.  Adres poczty elektronicznej Bikeshop info@bikeshop24.pl jest również adresem właściwym w sprawach komunikacji z Bikeshop, w tym w sprawach zapytań dotyczących warunków sprzedaży produktów stosowanych przez Bikeshop i wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.

16.  Klient może również skontaktować się z Bikeshop za pośrednictwem:

a)    telefonu pod nr: 510513517

b)    adresu: info@bikeshop24.pl

17.  Klient decydując się na kontakt telefoniczny z Bikeshop, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

§2

ZAKRES USŁUG

1.    Konto Klienta.

1.1.        Bikeshop stwarza Klientom możliwość utworzenia za pośrednictwem strony internetowej www.bikeshop24.pl Konta Klienta w Sklepie (zwane dalej „Konto Klienta”). Zarejestrowanie Konta Klienta umożliwia Klientowi w szczególności obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie, ułatwione składanie zamówień, śledzenie historii dokonanych zakupów oraz dodawanie recenzji na temat zakupionych produktów.

1.2.        W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do: 1) wypełnienia formularza rejestracji, w którym określa imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i hasła dla tworzonego Konta Klienta, jak również 2) zaakceptowania warunków Regulaminu, 3) kliknięcia pola „stwórz konto”. W przypadku gdy Klientem dokonującym rejestracji jest Przedsiębiorca żądający otrzymania faktury VAT zobowiązany jest również do wskazania: firmy, NIP oraz adresu siedziby.

1.3.        Po zapisaniu przez Klienta w systemie wypełnionego formularza rejestracji Bikeshop niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Konta Klienta.

1.4.        Usługa Konta Klienta świadczona jest przez Bikeshop na rzecz Klienta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Klienta bez podania przyczyny, kierując do Bikeshop żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bikeshop24.pl lub pisemnie na adres: Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 15/10 35-209 Rzeszów.

2.    Przetwarzanie formularza zamówienia.

2.1.        Klient, korzystając z usług Serwisu, może dokonać zakupu produktów dostępnych w Sklepie zarówno za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta, jak również bez pośrednictwa Konta Klienta.

2.2.        Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Bikeshop, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy kodeks cywilny.

2.3.        Bikeshop umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e produkt/y do koszyka (Usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu złożenia zamówienia jednego lub kilku produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i wszystkich produktów łącznie w tym ew. kosztów wysyłki, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy - zwany w dalszej części „Koszykiem”) po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar produktu, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie produktów lub usług, Bikeshop może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania produktu.

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Bikeshop sposobów dostawy.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji umowy.

e. Klient przesyła Bikeshop zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „złóż zamówienie”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy produktami.

g. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

2.4.        Wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Bikeshop oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z przesłaniem przez Klienta żądania otrzymania dowodu realizacji transakcji w formie wystawionej przez Bikeshop faktury VAT. Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę aby Bikeshop wystawił dowód zakupu (faktury VAT) bez podpisu odbiorcy i przesłania go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.”

2.5.        Niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia Bikeshop kieruje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą uzyskanie formularza zamówienia. Przedmiotowa wiadomość stanowi wyłącznie informacje o uzyskaniu przez Bikeshop wypełnionego formularza zamówienia. W dalszej kolejności Bikeshop weryfikuje możliwość realizacji zamówienia i niezwłocznie kieruje do Klienta wiadomość:

a.    potwierdzającą możliwość realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej możliwość realizacji zamówienia Klienta przez Bikeshop.

b.    w przypadku zaistnienia sytuacji braku dostępności zamówionego produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może podjąć decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj.: a) może podtrzymać żądanie wykonania umowy sprzedaży, albo b) może podjąć decyzję o zamianie zamówionego produktu na inny dostępny produkt o takiej samej wartości jak cena niedostępnego produktu z dnia zawarcia umowy sprzedaży albo c) może zadecydować o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji albo d) może zadecydować o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (bez jakichkolwiek konsekwencji) w zakresie niedostępnych produktów;

2.6.        Bikeshop dąży do zapewnienia dostępności produktów oraz realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

2.7.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.5 lit. a. Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Bikeshop.

3.    Przetwarzanie formularza kontaktowego.

3.1.        Bikeshop umożliwia Klientom możliwość skorzystania z usługi formularza kontaktowego. W ramach przedmiotowej usługi Klient uzyskuje możliwość przekazania Bikeshop wiadomości oraz swoich danych kontaktowych bez wykorzystania zewnętrznych wobec Serwisu narzędzi.

3.2.        W celu skierowania do Bikeshop wiadomości Klient zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

3.3.        Korzystając z usługi formularza kontaktowego Klient wyraża zgodę na kierowanie przez Bikeshop wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail albo nawiązanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w zakresie kwestii stanowiących przedmiot wiadomości.

3.4.        Bikeshop dokłada należytej staranności aby bez zbędnej zwłoki dokonać merytorycznej oceny skierowanych przez Klienta wiadomości oraz udzielenia mu niezbędnej informacji.

3.5.        Bikeshop zastrzega sobie prawo do wewnętrznej oceny zasadności udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu z Klientem. Bikeshop nie posiada wyraźnego ani domniemanego obowiązku ustosunkowywania się do wszystkich wiadomości kierowanych przez Klientów ani nie daje żadnej wyraźnej lub domniemanej gwarancji otrzymania odpowiedzi na skierowaną do niego wiadomość.

3.6.        Bikeshop nawiązuje kontakt lub udziela odpowiedzi wyłącznie w przypadku, gdy dokonana przez niego subiektywna ocena otrzymanej wiadomości uzasadnia odniesienie się przez niego do treści otrzymanej od Klienta. 

4.    Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. - Newsletter.

4.1.        Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje po podaniu w stopce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu pola „Subskrybuj”.

4.2.        Po przesłaniu wniosku Klienta o aktywowanie usługi Newslettera, Bikeshop przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację usługi Newsletter wraz z informacją o możliwości rezygnacji z aktywowanej usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny poprzez skierowanie żądania dezaktywacji Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bikeshop24.pl albo bezpośrednio korzystając z funkcjonalności panelu Konta Klienta.

4.3.        Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§3

PŁATNOŚĆ

1.    Wszystkie ceny produktów, podane w Sklepie są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2.    Bikeshop udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione produkty:

a.    płatność z góry przelewem

b.    płatność przy odbiorze

c.     płatność za pośrednictwem szybkiego przelewu (Przelewy24)

3.    Jeżeli Klient wybierze opcję płatności „płatność z góry przelewem”, cenę produktu, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek bankowy Bikeshop:

74 1240 2614 1111 0010 7749 9991

Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 15/10 35-209 Rzeszów

podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.

4.    W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem pośrednika Przelewy24.pl, obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayPro Spółka Akcyjna  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887

5.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.

6.    W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami Bikeshop ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

7.    Zobowiązania Klienta będącego Konsumentem wynikające z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za produkt oraz kosztów dostarczenia produktu.

8.    Płatność przy odbiorze oznacza, iż za Zamówienie możesz zapłacić podczas odbioru przesyłki.

9.    Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta produktu dostępnego w Sklepie.

10.  Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

§4

DOSTAWA

1.    Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wskazania adresu dostawy poza granicami Polski, zamówienie zostaje anulowane przez Bikeshop.

2.    Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.    Dokonując zakupu, Klient określa sposób dostawy spośród udostępnionych przez Bikeshop opcji, do których należą:  

a)    przesyłka kurierska (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 lit. c.),

b)    przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze Zamówienia),

c)    paczkomaty (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 lit. c),

d)    odbiór osobisty (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 lit. c. lub płatność przy odbiorze w momencie odbioru towaru),

4.    W przypadku skorzystania z opcji dostawy przesyłki określonej w par 3 ust. 1 lit. a.) lub lit. b.), Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana, oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę.

5.    W przypadku skorzystania z opcji dostawy do paczkomatu, Klient zobowiązany jest podać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazać paczkomat, na który przesyłka zostanie skierowana (spośród dostępnych na mapie dostępnej podczas składania zamówienia), oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę ze wskazanego paczkomatu. Klient pod doręczeniu przesyłki do wskazanego paczkomatu otrzyma kod umożliwiający odbiór przesyłki.

6.    Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

7.    Dostawa zamówienia na adres wskazany przez Klienta będącego Konsumentem nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa zawarta z Klientem będącym Konsumentem stanowi inaczej, w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.    Bikeshop zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy produktów, jeżeli zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności na skutek podania niewłaściwych danych lub nieobecności pod adresem dostawy.

9.    W chwili odbioru zamówionych produktów, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki, zaś w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (wszczęcie procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika). Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10.  W przypadku wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika Konsument powinien o takiej okoliczności poinformować Bikeshop.

11.  Z chwilą wydania przez Bikeshop produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Bikeshop w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.  W razie przesłania produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

13.  Z chwilą wydania przez Bikeshop produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Bikeshop w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

14.  Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Bikeshop;

b.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia umowy;

c.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Bikeshop.

d.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy;

 

§5

RĘKOJMIA. REKLAMACJA.

1.    Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

2.    Bikeshop udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej www.bikeshop24.pl lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także parametry techniczne, a także zasady konserwacji zakupionego produktu.

3.    Informacje o producentach produktów, posiadanych przez produkty znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu, obok wybranego przez Klienta produktu.

4.    Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz objęte 2 (dwa) letnią rękojmią.

5.    Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów.

6.    Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 15/10 35-209 Rzeszów umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez Bikeshop Formularza Reklamacyjnego (Załącznik 1 tego Regulaminu) przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości:

6.1.     dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego,

6.2.     oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny,

6.3.     opis wady produktu oraz wskazanie daty jej ujawnienia,

6.4.     żądanie Klienta,

6.5.     ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.

7.    Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

8.    Bikeshop dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Bikeshop w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że Bikeshop uznał reklamację.

9.    W każdym z powyższych przypadków, gdy zaspokojenie żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostaw związanych z procesem reklamacyjnym ponosi Bikeshop.

10.  Jeżeli w wyniku reklamacji Bikeshop obniżył cenę reklamowanego produktu lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę produktu), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Bikeshop, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.  Bikeshop może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12.  Jeżeli w wyniku uznania przez Bikeshop reklamacji za zasadną, produkt naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Bikeshop niezwłocznie zwróci taki produkt firmą kurierską, na podany przez Klienta adres, chyba że z Klientem ustalona zostanie inna forma przekazania produktu.

13.  W sytuacji gdy reklamowany produkt nie zostanie przez Klienta odebrany, Bikeshop wezwie Klienta na piśmie, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Bikeshop będzie uprawniony do naliczania opłat za przechowanie produktu. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Bikeshop, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

14.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Bikeshop z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

15.  Odpowiedzialność Bikeshop w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Bikeshop ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA

1.    Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu), w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, a więc objęcia przez Konsumenta produktu w posiadanie lub objęcia produktu w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2.    W przypadku woli odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest przesłać do Bikeshop pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na określony w niniejszym Regulaminie adres Bikeshop. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. .

3.    Klient będący Konsumentem w celu złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z zamieszczonego przez Bikeshop na stronie internetowej wzoru formularza odstąpienia, przy czym skorzystanie z wzoru nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem powinien jednak wskazać w oświadczeniu dane określone w zamieszczonym przez Bikeshop wzorze oświadczenia o odstąpieniu.

4.    Klient będący Konsumentem nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zobowiązany jest zwrócić produkty Bikeshop lub przekazać je osobie upoważnionej przez Bikeshop do odbioru, chyba że Bikeshop zaproponował, że sam dokona odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.

5.    Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, w tym także w zakresie w jakim wybrany przez niego sposób dostawy przekracza wartość najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie.

6.    Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i ust. 6 niniejszego §7 Bikeshop zwróci Klientowi będącego Konsumentem wszelkie środki uzyskane przez niego w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu środka płatniczego zastosowanego uprzednio przez Klienta będącego Konsumentem, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Bikeshop, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, który złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umowy:

8.1.        w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2.        w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

8.3.        w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

8.4.        w której przedmiotem świadczenia jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,

8.5.        dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.    Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Bikeshop.

10.  Bikeshop przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Bikeshop.

11.  W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§7

OCHRONA DANYCH

1.    W ramach procesów związanych z prowadzeniem Serwisu Bikeshop, przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, realizacji procesów sprzedaży, wdrożenia ułatwień w korzystaniu z Serwisu oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.

2.    Bikeshop potwierdza, że dane osobowe Klienta będą wykorzystane tylko do wykonania zawartych umów.

3.    W przypadku płatności z wykorzystaniem bezpośredniego przelewu bankowego lub skorzystaniem z usług pośrednika płatności, Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest podmiot świadczący usługę płatniczą.  

4.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia, jak również prawo do informacji o zachodzących procesach przetwarzania. W celu skorzystania z przedmiotowych uprawnień Klient zwraca się do Bikeshop ze stosownym wnioskiem. W takiej sytuacji Bikeshop udzieli Klientowi niezwłocznej informacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia wniosku.

5.    Bikeshop wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom pełnej informacji o Sklepie oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Bikeshop do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Klient ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Bikeshop, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne. Klient akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez Bikeshop. Zgodę tę Klient w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się z Bikeshop.

6.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych, w szczególności zakres i cele przetwarzania, przewidywany okres przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania oraz prawa osób których dane dotyczą określa przyjęta przez Bikeshop Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.

7.    Klient zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8

ZMIANA REGULAMINU

1.    Bikeshop może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)    zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Bikeshop, które mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Bikeshop lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych urzędów bądź organów;

b)    zmiana sposobu świadczenia usług, w sytuacji gdy spowodowana jest kwestiami technicznymi lub technologicznymi (w tym m. in. aktualizacji wymagań technicznych określonych w Regulaminie), lub

c)    zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, w zakresie, którym zastosowanie ma niniejszy Regulamin, w tym przede wszystkim z przyczyn organizacyjnych jak np. wprowadzenie nowych funkcjonalności, zmian procesów i systemów lub usług objętych Regulaminem, ich modyfikacja lub wycofanie przez Bikeshop.

2.    Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług.

3.    Bikeshop publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

6.    Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Bikeshop w ramach Sklepu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych regulaminów.

7.    W odniesieniu do Przedsiębiorców może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się w szczególności:

- do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoracie Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Bikeshop umowy sprzedaży (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/11701/11701/),

- do jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Bikeshop (przykładowo: https://www.wiih.rzeszow.pl/26810/26810/).

2.  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a Bikeshop, korzystając także z bezpłatnej pomocy z Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów (przykładowo: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

3.  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.      W wypadku Przedsiębiorców Bikeshop może wypowiedzieć umowę  zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w  dowolnej formie.

2.      Bikeshop, ani jego pracownicy, ani upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

3.      W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Bikeshop, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretowaniem i wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

2.    Bikeshop informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.

3.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Bikeshop, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bikeshop.

4.    W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

5.    Bikeshop zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Klient, korzystając ze Sklepu, wyraża zgodę.

6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)., Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

REGULAMIN - PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - PDF

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: 

bikeshop24

Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie

www.bikeshop24.pl

adres: Bikeshop Rzeszów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia 15/10 35-209 Rzeszów

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.